Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Υποτροφίες

Με λίγα λόγια…

Tα Οliveoilseminars.com  από το έτος 2017-2018, απονέμουν κάθε χρόνο έξη (6) υποτροφίες σε νέους/νέες που έχουν επιδείξει  έμπρακτο ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο , την ελαιοποίηση και την οργανοληπτική αξιολόγηση. Ηδη, από την άνοιξη 2017,  δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την επιλογή ενός νέου/νέας που θα ενδιεφέρετο να παρακολουθήσει 4μηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Jaen, στην Ισπανία. Για το έτος 2017-2018 επελέγη η Κα Ειρήνη Κοκκολάκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ολοκληρώσει τα σεμινάρια και ήταν Δοκιμαστής Ελαιολάδου 2017. Η Κα Κοκκολάκη θα ολοκληρώσει το σχετικό πρόγραμμα  του Πανεπιστημίου Jaen στα τέλη του Δεκεμβρίου 2017.

Για το έτος 2017 – 2018, προκηρύσσονται από τα Oliveoilseminars.com συνολικά έξη (6) υποτροφίες, σε τρείς κατηγορίες.

Τέσσερεις Υποτροφίες  Βασικής Εκπαίδευσης για ποιοτικό ελαιόλαδο

Προκηρύσσονται τέσσερεις (4) υποτροφίες ανά έτος, σε τελειοφοίτους ή αποφοίτους σχολών, ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  οι οποίες έχουν συσχέτιση με τον τομέα του ελαιολάδου, κυρίως σχολές χημικών και γεωπόνων. Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν την δωρεάν παρακολούθηση από 4 άτομα, και των δύο βασικών κύκλων για το Ελαιόλαδο, Α’ και Β’, μέσα στο έτος 2017 – 2018.  Θα ληφθούν υπόψιν σπουδές, πτυχιακή εργασία, εργασιακή εμπειρία και  οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο μπορεί να ενισχύσει την εικόνα του υποψήφιου ότι ενδιαφέρεται έντονα για τον τομέα του ελαιολάδου.

Η υποβολή εδιαφέροντος για την επιλογή  των 4 υποτρόφων για την παρακολούθηση των σεμιναρίων Κύκλου Α’ και Β’, ξεκινά από 1η Οκτωβρίου 2017  και διαρκεί έως  31η Μαρτίου 2018. Απαιτείται η αποστολή στα Oliveoilseminars.com έντυπου βιογραφικού, χωρίς την συμπλήρωση κάποιου άλλου εντύπου. Η αποστολή του βιογραφικού γίνεται μέσα σε φάκελο, με την ένδειξη :  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – Oliveoilseminars, στην διέυθυνση:  B. Αμαλίας 6  Κηφισιά 14561 – Υπόψη Κας Αννας Δρακάκη.  Ολες τα βιογραφικά θα τύχουν απαντήσεως, μετά την 31η Μαρτίου 2018. Προσοχή: Φάκελοι  με βιογραφικό, γίνονται δεκτοί μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.

Πληροφορίες παρέχονται με αποστολή σχετικού email ή και τηλεφωνικά, στο τηλ. 210 – 8086565, από την Υπεύθυνο Γραμματείας κ Αννα Δρακάκη.

Μία Υποτροφία Δοκιμαστή Ελαιολάδου (4μηνη)

Προκηρύσσεται μία (1) υποτροφία ανά έτος, για την  δωρεάν συμμετοχή στο μεγάλο σεμινάριο Δοκιμαστών Ελαιολάδου, διάρκειας 4 μηνών και αξίας 1.370 €.  Πληροφορίες για το σεμινάριο εκπαίδευσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου μπορεί κάποιος να αναζητήσει στο σχετικό μενού του σάϊτ  «Εκπαίδευση Δοκιμαστών 2018».  Για την επιλογή υποτρόφου θα ληφθούν υπόψιν το έμπρακτο ενδιαφέρον με προηγούμενη παρακολούθηση των δύο ή και ενός Κύκλου  εκ των σεμιναρίων Α’, Β’,  οι σπουδές, πτυχιακή εργασία, εργασιακή εμπειρία και  οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο μπορεί να ενισχύσει την εικόνα του υποψήφιου ότι ενδιαφέρεται έντονα για τον τομέα του ελαιολάδου.

Η υποβολή βιογραφικών για την επιλογή υποτρόφου ο οποίος θα παρακολουθήσει δωρεάν το σεμινάριο εκπαίδευσης Δοκιμαστή Ελαιολάδου 2018 μπορεί να γίνει από 1η Οκτωβρίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017.  Η αξιολόγηση και επιλογή γίνεται από τα Oliveoilseminars.com, μετά την λήψη και έντυπου βιογραφικού. Η αποστολή του γίνεται σε  σε φάκελο με την ένδειξη :  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΟΥ – Oliveoilseminars – B. Αμαλίας 6  Κηφισιά 14561 – Υπόψη Κας Αννας Δρακάκη. Ολες οι αιτήσεις/βιογραφικά θα τύχουν απαντήσεως.  Προσοχή: Φάκελοι  με βιογραφικό, γίνονται δεκτοί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017. Πληροφορίες παρέχονται και τηλεφωνικά, στο τηλ. 210 – 8086565, από την Υπεύθυνο Γραμματείας κ Αννα Δρακάκη.

Μία Υποτροφία  για το Πανεπιστήμιο Jaen, Ισπανία  (4μηνη)

Προκηρύσσεται μία (1) υποτροφία ανά έτος, για την  δωρεάν εκπαίδευση σε ειδικευμένο  τμήμα  στο Πανεπιστήμιο Jaen, στην Ισπανία, με σκοπό την απόκτηση του διπλώματος «Ειδικός στην Γευσιγνωσία Παρθένων Ελαιολάδων». Η διάρκεια σπουδών είναι 4 μήνη  (Σεπτέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2018) και  η αξία της υποτροφίας  υπολογίζεται 3.200€.  Με αυτήν παρέχεται η δυνατότητα 4μηνης φοίτησης, ενός τελειοφοίτου ή αποφοίτου ΑΕΙ ή Τεχνολογικού Πανεπιστημίου,  κατά προτίμηση ειδικότητος χημικού ή γεωπόνου. Για την επιλογή  του/της υποτρόφου θα ληφθούν υπόψιν το έμπρακτο ενδιαφέρον  των αιτούντων, με προηγούμενη παρακολούθηση των δύο ή και ενός Κύκλου  εκ των σεμιναρίων Α’, Β’,  και τυχόν προηγούμενη συμμετοχή τους  σε σεμινάριο Δοκιμαστή Ελαιολάδου, των ετών 2017 και 2018., οι σπουδές, πτυχιακή εργασία, εργασιακή εμπειρία και  οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο μπορεί να ενισχύσει την εικόνα του υποψήφιου ότι ενδιαφέρεται έντονα για τον τομέα του ελαιολάδου.

Η υποβολή βιογραφικών για την επιλογή υποτρόφου ο οποίος θα παρακολουθήσει δωρεάν το σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Jaen με τίτλο «Ειδικός στην Γευσιγνωσία Παρθένων Ελαιολάδων» μπορεί να γίνει από την 1η Μαρτίου 2018 έως και την 20η Ιουνίου 2018.  Η αξιολόγηση και επιλογή γίνεται από τα Oliveoilseminars.com, μετά την λήψη έντυπου βιογραφικού. Η αποστολή  πρέπει να γίνει σε φάκελο με την ένδειξη :  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JAEN  – Oliveoilseminars – B. Αμαλίας 6  Κηφισιά 14561 – Υπόψη Κας Αννας Δρακάκη. Ολες οι αιτήσεις/βιογραφικά θα τύχουν απαντήσεως.  Προσοχή: Φάκελοι  με βιογραφικό, γίνονται δεκτοί μέχρι την 20η Ιουνίου 2018. Πληροφορίες παρέχονται και τηλεφωνικά, στο τηλ. 210 – 8086565, από την Υπεύθυνο Γραμματείας κ Αννα Δρακάκη.